ഐസ് പാളികളോ മഞ്ഞോ അല്ല, പതഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന വിഷ പതകളാണിത് , അതും നമ്മുടെ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തിൽ, യമുന നദിയിൽ, ഛാത് പൂജാ ആഘോഷവേളയിൽ മലിനമായ യമുന നദിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വിഷ നുരകൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഭക്തർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഡൽഹി ഇപ്പോൾ അതിഭീകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്, ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വായു മലിനീകരണം കുതിച്ചുയർന്ന് ഇന്നലെ 900നു മുകളിലെത്തി. ...

What goes into a blog post? Helpful, industry-specific content that: 1) gives readers a useful takeaway, and 2) shows you're an industry expert. Use your company's blog posts to opine on current industry topics, humanize your company, and show how ...